NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Regulamin Nagrody

 1. Nagroda i tryb wyłaniania kandydatów do Nagrody.

  1. Do Nagrody można zgłaszać lekarzy, pracujących na terenie Podlasia. Kapituła Nagrody, w wypadkach uzasadnionych, może podjąć decyzję o przyznaniu Nagrody lekarzowi spoza regionu.

  2. Nagrodę przyznaje się raz w roku.

  3. Nagroda składa się z:

   1. nagrody pieniężnej, w wysokości ustalonej oddzielnie dla każdej edycji Nagrody,

   2. statuetki wykonanej przez artystę rzeźbiarza,

   3. dyplomu o przyznaniu Nagrody.

  4. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody przyjmowane są korespondencyjnie, na formularzu zgłoszeniowym:

   1. wysłanym na adres pocztowy: Fundacja “Nie biorę, chcę normalnie zarabiać”, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, z dopiskiem na kopercie “Nagroda im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego”

   2. pocztą elektroniczną na adres nagroda@doktorkanigowski.pl

   3. lub w inny, uzasadniony okolicznościami sposób, zaakceptowany przez Kapitułę Nagrody.

  5. Prace nad wyłonieniem Laureata przebiegają w trybie rocznym:

   1. przyjmowanie zgłoszeń za rok poprzedni: w terminie do ostatniego dnia lutego roku następnego (w wypadku przesyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego);

   2. wyłonienie kandydatów do Nagrody: w terminie do 20 marca każdego roku;

   3. ogłoszenie nazwiska Laureata Nagrody podczas uroczystości wręczenia Nagrody – 11 kwietnia każdego roku (dzień urodzin Patrona Nagrody) lub w najbliższą sobotę przypadająca po tej dacie.

  6. Głosowanie w sprawie przyznania Nagrody jest tajne, decyduje zwykła większość głosów członków Kapituły i Zgromadzenia Fundatorów.

  7. Kapituła może nagrodzić w danym roku więcej niż jednego kandydata, o ile wystąpi taka potrzeba i pozwolą na to środki. Może także nie przyznać Nagrody w danym roku w ogóle, o ile ze względów merytorycznych nie będzie w stanie wskazać Laureata.

  8. Jedna osoba może zostać Laureatem Nagrody jeden raz.

  9. W trakcie uroczystości wręczenia Nagrody Przewodniczący Kapituły przedstawi Laureata Nagrody i wygłosi uzasadnienie o przyznaniu Nagrody.

  10. 10. Wręczenie nagrody odbywa się publicznie. Miejsce wręczenia Nagrody oraz szczegółowy scenariusz uroczystości są przygotowane tak, aby uroczystości nadać odpowiednią rangę. Udział w niej biorą: Laureat wraz z osobą towarzyszącą, członkowie Kapituły Nagrody, Fundatorzy, inne osoby zaproszone przez Kapitułę i współpracującą Fundację/Stowarzyszenie.

 2. Kryteria, pomocne przy wyłonieniu Laureata Nagrody

  1. Członkowie Kapituły, w pracy nad wyborem Laureata, uwzględnią intencje, wyrażone w Liście Założycielskim:/ … / że, zawód lekarza związany jest z poczuciem misji leczenia, czynienia dobra i sprawowania opieki, wymaga aktywności i odpowiedzialności, wykraczających poza formalne obowiązki zatrudnienia i sprawowania funkcji zawodowych, że relacje z pacjentami powinny powstawać poprzez życzliwość, grzeczność, empatię, że terapia medyczna jest leczeniem człowieka, nie tylko choroby, zaś o jakości terapii świadczą zarówno jej skuteczność jak aspekty etyczne / … /

  2. Laureat Nagrody powinien prezentować powyższe standardy w postępowaniu z pacjentami i ich rodzinami, zarazem jego działania medyczne powinny kończyć się powodzeniem.

  3. Przyznanie Nagrody oznacza przede wszystkim wyróżnienie postawy lekarza, nie jest zaś oceną człowieka, chociaż należy uwzględnić różne okoliczności, występujące w przypadku konkretnego kandydata.

  4. Normy postępowania, które charakteryzują kandydatów do Nagrody powinny wypływać z podmiotowego traktowania pacjenta, wyrażać poszanowanie jego godności, grzeczność, cierpliwość i praktyczną rzeczowość, służącą porozumieniu i dobru pacjenta. Nie mogą naruszać prawa i dobrych obyczajów. Kandydaci do Nagrody powinni być aktywni w swoich środowiskach ponad obowiązki funkcji i zatrudnienia, stanowić przykład dla otoczenia społecznego i zawodowego.

  5. Kapituła określi odpowiedni tryb zgłoszeń i sposób ich weryfikacji.

  6. Przebieg dyskusji w Kapitule nad kandydaturami jest poufny.

 3. Fundusz Nagrody

  1. Roczny Fundusz Nagrody, składający się z kwoty przeznaczonej dla Laureata oraz z kwoty na wykonanie zadań organizacyjnych i rzeczowych przedsięwzięcia, ustalany jest odrębnie dla każdej edycji Nagrody w każdym roku.

  2. O przeznaczeniu ewentualnych nadwyżek Rocznego Funduszu Nagrody, zdecyduje Kapituła Nagrody.

  3. Fundusz Nagrody gromadzony jest w następujący sposób:

   1. Fundatorzy zobowiązują się, że – poczynając od 2009 r. – będą wpłacać do 31 grudnia każdego roku darowizny pieniężne na rachunek: Fundacja “Nie biorę, chcę normalnie zarabiać”, ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, Volkswagen Bank Polska, nr rach. 23 2130 0004 2001 0417 2557 0002, z dopiskiem: Fundusz Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego.

   2. inni darczyńcy mogą wpłacać dowolne sumy w dowolnym terminie na rachunek, jak powyżej, z dopiskiem: Fundusz Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego.

   3. poprzez inne przedsięwzięcia (np. zbiórki datków, organizowanie imprez).

 4. Kapituła Nagrody i Zebranie Fundatorów

  1. Głównym zadaniem Kapituły jest wyłonienie Laureata Nagrody. Kapituła jest w szczególności odpowiedzialna za: zgromadzenie Funduszu Nagrody w odpowiedniej wysokości, zorganizowanie uroczystości wręczenia Nagrody, upowszechnianie idei Nagrody, sporządzenie sprawozdań merytorycznych i finansowych z każdej edycji Nagrody, i przedstawianie jej Zebraniu Fundatorów. Zebranie Fundatorów do 30 listopada każdego roku udzieli Kapitule absolutorium w zakresie wykonania zadań merytorycznych i finansowych, a do 30 marca roku następnego przyjmie plan działania i plan finansowy następnej edycji Nagrody.

  2. Kapituła Nagrody składa się z osób, wybieranych co trzy lata spośród Fundatorów.

  3. Kapituła wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami i reprezentuje Kapitułę. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym.

  4. Kapituła Nagrody wraz ze Zgromadzeniem Fundatorów są niezależnymi i jedynymi organami, decydującymi o wyłonieniu Laureata Nagrody.

  5. W skład Kapituły wchodzi oprócz Fundatorów jeden reprezentant Fundacji/Stowarzyszenia lub innej organizacji, współpracującej z Fundatorami. W tej sprawie zostanie podpisana pomiędzy Fundatorami a wybraną Fundacją/Stowarzyszeniem lub inną organizacją, odpowiednia Umowa o Współpracy.

  6. Kapituła może dołączyć do swojego składu tzw. Mentora. Osobę – spoza grona Fundatorów (i spoza współpracującej z Fundatorami Fundacji/Stowarzyszenia) – której obecność w Kapitule, ze względu na reprezentowane wartości i dokonania, istotnie podniesie rangę i prestiż Nagrody. Mentorowi przysługuje prawo głosu podczas głosowań nad wyłonieniem Laureata Nagrody.

  7. Praca w Kapitule Nagrody jest honorowa i nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

 5. Pozostałe postanowienia.

  1. O zmianach w Regulaminie Nagrody decyduje Kapituła Nagrody w głosowaniu jawnym wg zasady większościowej, powiadamiając o zmianach pozostałych Fundatorów i współpracującą z nimi Fundację/Stowarzyszenie. Fundatorzy, nie będący członkami Kapituły mogą również wnioskować o zmianę Regulaminu, składając na ręce Przewodniczącego Kapituły wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem. Kapituła jest zobowiązana przegłosować taki wniosek.

  2. W szczególnych przypadkach, poza zwykłym trybem trzyletniej kadencji Kapituły, Zebranie Fundatorów, w głosowaniu większościowym, tajnym, przy udziale co najmniej ¾ Fundatorów, może odwołać członka Kapituły lub Przewodniczącego, gdy narusza on podstawowe cele i ideę Nagrody lub postępują niezgodnie z przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Wniosek o odwołanie członka Kapituły może złożyć każdy Fundator.

  3. Wniosek o zakończeniu przyznawania Nagrody może złożyć każdy Fundator. Zgłoszenie należy złożyć na piśmie wraz z uzasadnieniem na ręce Przewodniczącego Kapituły. O zakończeniu przyznawania Nagrody decyduje Zebranie Fundatorów w głosowaniu jawnym, większościowym, przy udziale co najmniej ¾ Fundatorów.

  4. Jeżeli nie uda się zgromadzić w pierwszym terminie wymaganej obecności ¾ Fundatorów, zebranie odbywa się w drugim terminie i jest ważne przy udziale co najmniej siedmiu Fundatorów.

  5. W sprawie zmiany Regulaminu, odwołania członka Kapituły lub zakończenia przyznawania Nagrody, w sytuacji usprawiedliwionej nieobecności Fundatora, głosownie może odbyć się, poprzez upoważnionego innego Fundatora. Upoważnienia udziela się w formie pisemnej.