Kontakt

nagroda@doktorkanigowski.pl

Nassim Chikh
Sekretarz Kapituły Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego
502 266 453

redaktor strony www
redaktor@doktorkanigowski.pl